JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Liite 4. Valintakriteerit

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 15.1.2020
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

Tässä liitteessä on määritelty valintakriteerit ja tärkeysluokat, joiden perusteella valitaan reaalimaailman kohteista tallennettavat paikkatietokohteet kansallisen tason paikkatietoaineistoon.

Valintakriteerit kertovat mistä reaalimaailman kohteista voidaan tallentaa paikkatietokohde. Valintakriteerit eivät määrittele paikkatietoaineiston täydellisyyttä. Täydellisyys on paikkatiedon laatutekijä, joka ilmentää sitä, että tietoaineistoon sisältyy kaikki tieto, joka siihen tulee sisältyä, ja vain se ( Geoinformatiikan sanasto ). Täydellisyyden mittaamisessa voidaan esimerkiksi laskea, kuinka suuri osuus valintakriteerit täyttävistä kohteista on tallennettu paikkatietoaineistoon. Paikkatietoaineistolle voidaan antaa myös täydellisyyttä koskevia tavoitearvoja, esim. suurin sallittu puuttuvien kohteiden lukumäärä sataa kohdetta kohden. Tavoitearvot eivät sisälly tähän suositukseen. Tässä suosituksessa kohteet kuitenkin jaetaan kahteen tärkeysluokkaan:

Tärkeysluokka 1: Valintakriteerien mukaisista reaalimaailman kohteista tallennetaan paikkatietokohde. Aineiston täydellisyys on tärkeää ja täydellisyyttä mitataan. Täydellisyydelle ei kuitenkaan määritellä tavoitearvoa tässä suosituksessa.

Tärkeysluokka 2: Valintakriteerien mukaisista reaalimaailman kohteista tallennetaan paikkatietokohde, jos tiedon kerääminen onnistuu kohtuullisella työmäärällä. Aineiston täydellisyys ei ole tärkeää ja täydellisyyttä ei mitata.

Esimerkiksi, jos kohdeluokkakohtaisissa valintakriteereissä mainitaan: ”Tallennetaan kaikki kohteet”, ja jos kohde kuuluu tärkeysluokkaan 2, kaikki sellaiset kohteet, joiden kerääminen onnistuu kohtuullisella työmäärällä, tallennetaan.

Valintakriteerit ja tärkeysluokka on määritelty erikseen perusalueelle ja tarkemmalle alueelle.

Perusalue: valintakriteerit määrittelevät paikkatiedon keräämisen minimitason koko Suomen kattavalta alueelta.

Yksityiskohtaisempi alue: Myös sellaisia kohteita, jotka eivät täytä kansallisen paikkatietoaineiston valintakriteereitä, voi valita tallennettavaksi paikkatietokohteina. Tätä varten on erikseen määritelty yksityiskohtaisemman paikkatietoaineiston valintakriteerit. Yksityiskohtaisemman paikkatietoaineiston valintakriteerit ovat esimerkinomaisia ja niitä ei ole sidottu mihinkään alueeseen.

Valintakriteerit on määritelty seuraavasti:

Yleiset valintakriteerit ( Luku 2 ) ovat voimassa kaikille kohteille ja kaikilla alueilla riippumatta kohdeluokkakohtaisista ja aluekohtaisista valintakriteereistä.

Kohdeluokkakohtaiset valintakriteerit ( Luku 3 ) on ilmoitettu joko luokituksen ylätasolle tai luokituksen alatasolle. Valintakriteerit on ilmoitettu vain luokituksen ylätasolle, jos valintakriteerit ovat samat kaikille kohdeluokan aliluokille.

Valintakriteerit eivät määrittele tietojen avoimuutta. Valintakriteerit täyttävistä reaalimaailman kohteista tallennetut paikkatietokohteet voivat olla julkista tai käyttöoikeuksiltaan rajattua tietoa.

  2 Kaikkia alueita ja kohteita koskevat yleiset valintakriteerit

Seuraavat valintakriteerit ovat voimassa kaikille kohteille ja kaikilla alueilla riippumatta kohdeluokkakohtaisista ja aluekohtaisista valintakriteereistä. Vaikka kohdeluokkakohtaisissa valintakriteereissä mainittaisiin: ”Ei tallenneta”, kyseessä voi yleisten valintakriteereiden perusteella olla tallennettava kohde.

Poissulkevat valintakriteerit:

Väliaikaiseksi rakennettuja kohteita ei tallenneta. Väliaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että kohteen oletettu käyttöaika on enintään yksi vuosi.

Mukaan ottavat valintakriteerit (kumoavat poissulkevat valintakriteerit).

Tallennetaan kohteet, joiden rakentaminen on edellyttänyt rakennus- tai toimenpidelupaa.

Tallennetaan kohteet, joiden käyttöaste on erityisen merkittävä.

Tallennetaan vähintään 30 metriä korkeat tai muuten lentoesteiksi luettavat kohteet.

Tallennetaan kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittävät kohteet. Mm. kaikki suojelupäätöksen saaneet kohteet kuuluvat tähän ryhmään.

Tallennetaan kohteet, jotka ovat maamerkkejä eli kohteita, jotka ovat ympäristössään erityisen selvästi erottuvia tai kauas näkyviä ja joita voidaan käyttää apuna paikanmäärityksessä.

  3 Kohdeluokkakohtaiset valintakriteerit

Kohdeluokkakohtaiset valintakriteerit on ilmoitettu joko luokituksen ylätasolle tai luokituksen alatasolle. Valintakriteerit on ilmoitettu vain luokituksen ylätasolle, jos valintakriteerit ovat samat kaikille kohdeluokan aliluokille.

Yleiset valintakriteerit ovat määräävässä asemassa. Vaikka kohdeluokkakohtaisissa valintakriteereissä mainittaisiin: ”Ei tallenneta”, kyseessä voi yleisten valintakriteereiden perusteella olla tallennettava kohde. Vaikka kohdeluokkakohtaisissa valintakriteereissä mainittaisiin: ”Tallennetaan kaikki kohteet”, kyseessä voi yleisten valintakriteereiden perusteella olla kohde, jota ei tallenneta.

   3.1 Rakennus

Niissä tapauksissa, joissa reaalimaailman kohde voidaan luokitella Rakennus-luokan lisäksi johonkin muuhun luokkaan, kohde tallennetaan rakennuksena.

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue :

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.2 Silta

Perusalue:

Valintakriteerit: Pääsääntöisesti kaikki tallennetaan. Pieniä, esim. retkeilyreittien siltoja ei tallenneta (tieto kulkumahdollisuudesta sisältyy tien paikkatietokohteeseen).

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.3 Tunneli

Vain julkisessa käytössä olevat tunnelit, esimerkiksi tieliikenteen tunnelit, tallennetaan. Alikulkuja ei tallenneta tunneleina. Alikulut liittyvät aina siltaan. Tieto alikulusta tallennetaan Silta-paikkatietokohteen käyttötarkoitukseen.

Perusalue:

Valintakriteerit: Pääsääntöisesti kaikki tallennetaan. Pieniä tunneleita ei tallenneta (tieto kulkumahdollisuudesta sisältyy tien paikkatietokohteeseen).

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.4 Maanalainen tila

Vain julkisessa käytössä olevat maanalaiset tilat tallennetaan. Muu kuin kallioseinäinen tila tai rakennelma tallennetaan Rakennus-paikkatietokohteina. Maanalaiset käytävät tallennetaan Tunneli-paikkatietokohteina ja alikulut Silta-paikkatietokohteina.

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.5 Aita

Aidas- ja piikkilanka-aitoja ei tallenneta.

Meluaita

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Meluvalli

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Tukimuuri

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Poroaita

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Riista-aita

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Suoja-aita

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Muu aita

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

   3.6 Portti

Portti

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Sulkuportti

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.7 Kaide

Melukaide

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Suojakaide

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Muu kaide

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

   3.8 Allas

Maauima-allas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 200 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 20 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Koristeallas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 200 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 20 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Kaivosallas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 200 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 20 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Maatalousallas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 10 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Kalankasvatusallas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 200 m² kokoiset ja kaikki vesistöihin rakennetut altaat.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Hulevesiallas

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Jätteenkäsittelyalueen allas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Muu allas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 200 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 20 m² kokoiset altaat.

Tärkeysluokka: 1

   3.9 Laituri

Venelaituri

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan laiturit, joiden pituus vähintään 15 m ja leveys vähintään 5 m. Ei kuitenkaan yksityisiä, esim. mökkien laitureita.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Satamalaituri

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Uimalaituri

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan laiturit, joiden pituus vähintään 15 m ja leveys vähintään 5 m. Ei kuitenkaan yksityisiä, esim. mökkien laitureita.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Muu laituri

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan laiturit, joiden pituus vähintään 15 m ja leveys vähintään 5 m. Ei kuitenkaan yksityisiä, esim. mökkien laitureita.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

   3.10 Piippu

Rakennuksiin liittyvät piiput tallennetaan Rakennuksen varuste -paikkatietokohteina.

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.11 Pylväs

Ilmaradan kannatinpylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Valaisinpylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Liikennevalopylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Liikennemerkkipylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Suurjännitelinjan kannatinpylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Sähkölinjan kannatinpylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Raideliikenteen ilmajohtojen kannatinpylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Muu pylväs

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

   3.12 Masto

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.13 Portaali

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

   3.14 Torni

Rakennuksiksi luettavat tornit tallennetaan Rakennus-kohteina. Rakennuksissa kiinni olevat tornit tallennetaan Rakennuksen osa -kohteina.

Lintutorni

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 10 m korkeat tai muuten huomattavat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Näkötorni

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 10 m korkeat tai muuten huomattavat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Palovartiotorni

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Muu torni

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 10 m korkeat tai muuten huomattavat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.15 Kaivo

Kaivettu pohjavesikaivo

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaivot, jotka ovat osa merkittävää vesijohtoverkkoa.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Pohjavesiporakaivo

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaivot, jotka ovat osa merkittävää vesijohtoverkkoa.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Maalämpökaivo

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Likakaivo

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Muu kaivo

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

   3.16 Portaat tai esteettömyysluiska

Rakennuksiin liittyvät portaat, joista on kulku ainoastaan sisäänkäynnille, tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteina. Siltoihin liittyvät portaat, joista on kulku ainoastaan sillan kannelle, tallennetaan Sillan varuste -kohteina.

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.17 Luiska

Rakennusten sisäänkäynneille johtavat luiskat tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteina.

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.18 Pato

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

   3.19 Muu rakennelma

Aurinkokeräin

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Mainosrakennelma

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Ilmarata

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Kuljetusrata

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Tukivaijeri

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Uittolaite

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Veneenlaskupaikka

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Vedenottopaikka

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Jakokaappi

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Nosturi

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Aurinkopaneeli

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Hyppyrimäki

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Huvipuistolaite

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Tulentekopaikka

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Katsomo

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Kaupunkipuu

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Aallonmurtaja

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Rautatien asemalaituri

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Muistomerkki

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Patsas

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Taideteos

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Suihkulähde tai suihkukaivo

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Tervahauta, miilu tai kalkkiuuni

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Raunio

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Juoksuhauta

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Uittoränni

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Korsu

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Joukkoliikenteen pysäkkikatos

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Katos

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 10 m2 kokoiset kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Kota, laavu tai kammi

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Keittokatos

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan julkisessa käytössä olevat kohteet.

Tärkeysluokka: 1

Maakellari

Perusalue:

Valintakriteerit: Tallennetaan vähintään 10 m2 kokoiset kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Tallennetaan kaikki kohteet.

Tärkeysluokka: 2

Muu rakennelma

Perusalue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2

Yksityiskohtaisempi alue:

Valintakriteerit: Ei tallenneta.

Tärkeysluokka: 2