JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut

Liite 2. Vektorimuotoisten kyselypalvelujen tietotuotteet

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 9.10.2019
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Tässä liitteessä on kuvattu kuntien teknisen ja ympäristötoimen vektorimuotoisten kyselypalvelujen tietotuotteet.

Tietotuotteiden tekniset kuvaukset on saatavilla osoitteesta: https://github.com/Kuntaliitto/kuntagml

  1 Asemakaava

Nimi

Huomioita

Asemakaava

Tietotuotteessa on kuvattu asemakaavan tiedot.

Sisältävät tiedot muun muassa seuraavista kohdeluokista:

 • Kaavayksikkö
 • Kaavamääräys
 • Korttelinosa

  2 Yleiskaava

Nimi

Huomioita

Yleiskaava

Tietotuotteessa on kuvattu yleiskaavan tiedot. Sisältää tietoja kaavamerkinnöistä (mm. käyttötarkoitusalueet ja merkinnät, kehittämistavoitealueet ja merkinnät) ja yleiskaavan yleiseistä tiedoista (kuten kaavan vaihe, kaavatunnus, voimaantulo päivämäärä yms.).

  3 Kantakartta

Nimi

Huomioita

Kantakartta

Kantakartta koostuu muun muassa seuraavista kohdeluokista:

 • Hallinnolliset aluejaot
 • Karttatekstit
 • Kasvillisuus
 • Kiinteistötiedot
 • Luonnonsuojelu
 • Maaliikenneverkko
 • Maanpinnan korkeus
 • Maanpinta
 • Paikannusjärjestelmät
 • Rakennetut tilat
 • Rakenteet
 • Rautatieliikenneverkko
 • Tonttijako
 • Vesiliikenneverkko
 • Vesistöt

Kohteiden ominaisuuksien arvojoukkomäärittelyt on myös kuvattu.

Useat kunnat julkaisevat ylläpitämiään kiinteistörekisteritietoja osana kantakartan tietotuotetta. Lähtökohtaisesti ajantasaiset kiinteistörekisterin tiedot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen ylläpitämistä rajapintapalveluista.

  4 Opastavat tiedot

Nimi

Huomioita

Opaskartta

Sisältää kunnan opaskartan paikkatiedot.

Osoitteet

Sisältää kunnan osoitejärjestelmässä olevat tiedot, yleensä rakennuksittain.

Palvelut

Sisältää tiedot kunnan alueella olevista palveluista.

Verkkotopologia

Sisältää kunnan tietojärjestelmissä olevat tiedot erilaisista johtoverkoista (kuten vesi-, viemäri-, hulevesi-, sähkö- ja tietoliikenneverkoista).

  5 Rakennusvalvonta

Nimi

Huomioita

Rakennuslupa

Tiedot rakennusluvista

Toimenpidelupa

Tiedot toimenpideluvista

Rakennuksen purkamislupa

Tiedot rakennuksen purkamisluvista

Maisematyölupa

Tiedot maisematyöluvista

  6 Ympäristö

   6.1 Ilmoitukset

Nimi

Huomioita

Melu ja tärinä

Tiedot melua ja tärinää koskevista ilmoituksista

Koeluontoinen toiminta

Tiedot kokeista

Poikkeus

Tiedot ympäristöluvista poikkeamisesta

Pintamaan puhdistus

Tiedot pintamaan puhdistuksesta

   6.2 Luontokohteet

Nimi

Huomioita

Laji- ja havaintotietoja

Tiedot laji- ja havaintotiedoista

   6.3 Maa-ainesluvat

Nimi

Huomioita

Kotitarveotot

Tiedot kotitarveotoista

Maa-ainesottolupa

Tiedot maa-ainesottoluvista

   6.4 Pilaantuneet maa-alueet

Nimi

Huomioita

Toimenpiteet

Tiedot toimenpiteistä pilaantuneilla maa-alueilla

   6.5 Vesihuolto

Nimi

Huomioita

Vesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen

Tiedot hakemuksista ja päätöksistä

Vesijohtoon liittyminen

Tiedot hakemuksista ja päätöksistä

Jätevesiviemäriin liittyminen

Tiedot hakemuksista ja päätöksistä

Hulevesiviemäriin liittyminen

Tiedot hakemuksista ja päätöksistä

   6.6 Ympäristöluvat

Nimi

Huomioita

Kunnan ympäristöluvat

Tiedot kunnan antamista ympäristöluvista

   6.7 Ympäristön tila ja seuranta

Nimi

Huomioita

Ilmanlaatu havaintotietoja

Tiedot ilmanlaatuhavainnoista (mm. havaintopaikka ja -aika, mitä havaittu ja havaintoarvo)

Pintavesien havaintotieto

Tiedot pintavesien havainnoista (mm. havaintopaikka ja -aika, mitä havaittu ja havaintoarvo)

Pohjavesien havaintotietoja

Tiedot pohjavesien havainnoista (mm. havaintopaikka ja -aika, mitä havaittu ja havaintoarvo)